top of page

Reglement

Algemeen

Deze wedstrijd wordt gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB (zie ook www.knrb.nl). Daarnaast gelden de onderstaande aanvullende bepalingen.


Wedstrijd

De wedstrijd wordt verroeid op de Amstel over een afstand van 4000 meter. De start is ter hoogte van Restaurant Klein Kalfje, de finish is voor het clubgebouw van ‘De Hoop’ (zie de baankaart voor een grafische weergave van de baan, de baankaart is leidend voor zowel de wedstrijdbaan, terug roeibaan en regels m.b.t. het openbaar vaarwater). Overroeien is niet mogelijk.

Bruggaten

Tijdens de wedstrijd zijn de volgende bruggaten verboden in verband met de veiligheid en het gemarkeerde deel van de rivier voor oproeien, uitroeien en ander scheepvaartverkeer:

  • de eerste drie bruggaten aan stuurboordzijde (Hoopzijde) van de Berlagebrug

  • de beide buitenste gaten van de Utrechtsebrug

  • het stuurboordgat van de Rozenoordbrug (fysiek gestremd)

Ploegen die door een verkeerd bruggat varen worden in principe bestraft met uitsluiting.


Afsnijden / varen door de terugroeibaan

Deelnemers die tijdens de wedstrijd door stuurfouten en/of welbewust afsnijden van bepaalde bochten in de gemarkeerde terugroeibaan terechtkomen, brengen terugroeiende deelnemers in gevaar en trekken hier mogelijk oneigenlijk voordeel uit. Zij kunnen (ongeacht of dit opzettelijk of uit onkunde gebeurd) bestraft worden met een tijdstraf of (in ernstige gevallen) uitsluiting.


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor vieren € 50,- en voor juniorenvieren € 35,-. Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd dient het inschrijfgeld te zijn voldaan (Bankrekening NL70ABNA 055 058 27 46 t.n.v. Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop inzake Novembervieren, Amsterdam).


Terugtrekking

Bij terugtrekking na sluiting van de inschrijvingen (zie datum en tijd bij wedstrijdinformatie op de KNRB website) vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Tevens heeft terugtrekking na sluiting van de inschrijvingen geen effect op het al dan niet samenvoegen van velden in verband met te weinig inschrijvingen.


Rug- en boegnummers

Voor de boeg- en rugnummers vragen wij € 10,- BORG. Om contactmomenten zo veel mogelijk te beperken, zullen we de borg niet op de dag zelf verrekenen. We willen onze nummers wel graag terug, inleveren bij het wedstrijdsecretariaat. Indien we rug- en/of boegnummers niet ontvangen hebben, brengen wij na afloop van de wedstrijd het bedrag van de borg in rekening bij de vereniging.

De boeg- en rugnummers zijn op de dag zelf verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat in de sociëteit van ‘De Hoop’ vanaf 08.30 uur. De nummers worden alleen verstrekt als het wedstrijdgeld is voldaan. Tijdens het oproeien en tijdens de wedstrijd dient het rugnummer zichtbaar op de rug van zowel de stuur als de roeier op boeg gedragen te worden. Bij voorin gestuurde boten graag het rugnummer van de stuur op de borst van de slagroeier dragen. Dit heeft i.v.m. de leesbaarheid de voorkeur boven het met tape bevestigen van het nummer op de achtertaft. De wedstrijdleiding aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet of foutief opnemen van tijden van deelnemers waarvan de rugnummers niet goed zijn opgespeld en derhalve voor de tijdwaarneming slecht zichtbaar zijn. De boegnummers dienen in de daartoe bestemde houders op de boot geklemd te worden.

De boeg- en rugnummers ontvangen wij na de wedstrijd graag retour. U krijgt dan uw borg terug.


Tijdopname

Van iedere ploeg wordt de tijd waarin de baan is afgelegd opgenomen door middel van elektronische tijdmeting. Na een eventuele bijtelling van strafseconden is in een categorie de deelnemer met de snelste tijd winnaar. Bij gelijke tijden verkrijgt men een gelijke klassering. Er wordt niet overgeroeid. Deelnemers met geroeide tijden die 0,2 sec of minder van elkaar verschillen krijgen dezelfde eindtijd.

 

Tussentijd Ode aan de Amstel

Tijdens de wedstrijd zal van de passerende ploegen de tussentijd worden opgenomen ter hoogte van restaurant Ode aan de Amstel, net na de Omval. Vervolgens zal op deze tussentijd de correctiefactor voor veld, geslacht en boottype worden toegepast zoals geadviseerd  door de KNRB [link: https://www.de-maas.nl/correctiefactoren]. Over de toegepaste correctiefactor kan niet worden gecorrespondeerd. 

De ploeg die overall de snelste gecorrigeerde tijd heeft, wint een vijftal brunchbonnen. Deze zijn te besteden bij Ode aan de Amstel. De betreffende ploeg ontvangt na afloop van de wedstrijd bericht van de wedstrijdleiding.


Weging stuurlieden

Er geldt enkel een minimum gewicht voor stuurlieden in de categorieën junioren 18 jaar en senioren (Elite, Gevorderde, Beginner). Dat betekent dus dat stuurlieden van junioren 14 jaar, junioren 16 jaar, masters- en clubploegen niet hoeven te wegen. Ook stuurlieden van C-vieren worden niet gewogen. Voor stuurlieden die wel gewogen moeten worden gelden de volgende regels: 

  • Minimaal 55 kg, maximale ballast 15 kg. 

  • Uitsluiting volgt wanneer niet aan de verplichting tot weging is voldaan.

  • Stuurlieden dienen op de dag van de wedstrijd minimaal 12 jaar te zijn. Stuurlieden van juniorenploegen moeten zelf ook junior zijn.


Stuurlieden dienen gewogen te worden in de krachttrainingruimte van ‘De Hoop’, volgens onderstaand schema:

van 08.30 tot 09.30 uur voor de nummers van blok 1 (met start om 10:30 uur)

van 11.15 tot 12.15 uur voor de nummers van blok 2 (met start om 13.15 uur)

van 13.45 tot 14.45 uur voor de nummers van blok 3 (met start om 15.45 uur)


Weging lichte roeiers

Voor lichte roeiers geldt voor deze wedstrijd het wintergewicht; het gemiddelde gewicht van een herenploeg niet hoger dan 72,5 kg en individuele gewicht niet hoger dan 75,0 kg; het gemiddelde gewicht van een damesploeg niet hoger dan 59,5 kg en het individuele gewicht niet hoger dan 61,5 kg. Lichte roeiers dienen gewogen te worden in de krachttrainingruimte van ‘De Hoop’, volgens onderstaand schema:

van 08.30 tot 09.30 uur voor de nummers van blok 1 (met start om 10:30 uur)

van 11.15 tot 12.15 uur voor de nummers van blok 2 (met start om 13.15 uur)

van 13.45 tot 14.45 uur voor de nummers van blok 3 (met start om 15.45 uur)


Wedstrijdtenue

De deelnemende teams moeten zichtbaar het voorgeschreven tenue van hun vereniging dragen. Voor meer informatie, zie: Informatie nieuwe kledingregels | KNRB


Samenvoegen velden

Leeftijdscategoriën van de mastersvelden met minder dan 3 inschrijvingen worden samengevoegd met een jongere leeftijdscategorie (totdat er een veld met minstens 3 inschrijvingen ontstaat). De volgorde en wijze waarop dit wordt gedaan is ter beoordeling van de wedstrijdleiding en staat niet open voor discussie, tenzij u aannemelijk kunt maken dat hier in strijd met het Reglement voor Roeiwedstrijden is gehandeld. Velden met minder dan 3 inschrijvingen worden voor zover mogelijk samengevoegd met een hogere categorie. Mix master velden worden niet opgesplitst per leeftijdscategorie.


Startvolgorde

De deelnemende ploegen van een divisie vertrekken in de volgorde waarin de ploegen het voorafgaande jaar (in dezelfde samenstelling) in dezelfde divisie zijn geklasseerd. Dit geldt voor de beste 50% van de ploegen van dat voorafgaande jaar. Ploegen die het voorafgaande jaar niet in die divisie hebben geroeid of niet bij de beste 50% waren geëindigd, starten hierachter in een door loting bepaalde volgorde. Dezelfde samenstelling houdt in minimaal 75% dezelfde roei(st)ers (stuurman/vrouw niet meegerekend). Masters starten per boottype en geslacht (samen: divisie), leeftijdscategorieën door elkaar.


Opstellen voor de start

De deelnemende ploegen dienen zich tenminste 10 minuten voor het officiële starttijdstip achter de startlijn te bevinden. Ploegen die te laat aan de start verschijnen, kunnen worden bestraft met 10 strafseconden of met uitsluiting van de wedstrijd. Te laat oproeiende ploegen zullen ter hoogte van Willem III, vanaf 15 minuten voor de starttijd van het desbetreffende blok, worden tegengehouden en teruggestuurd. Dit omdat de start van een blok geen doorgang kan vinden zolang er zich nog oproeiende ploegen in de wedstrijdbaan bevinden.


Start

De deelnemende ploegen starten met tussenpozen van 15 seconden vanuit een varende positie (zgn. “vliegende start”). Tussen de starts van twee divisies is het tijdsverschil minimaal 60 seconden. Op 60 meter voor de startlijn is een oriënteringslijn (voorstart) aangegeven. Het passeren van de voorstart geschiedt op commando van de voorstarter. Bij het passeren van de startlijn roept de starter “DOOR” en wordt de starttijd genoteerd.

  • De velden in blok 1 starten om 10.30 uur.

  • De velden in blok 2 starten om 13.15 uur.

  • De velden in blok 3 starten om 15:45 uur.


Oplopen

De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen. De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg. 


Verenigingsvertegenwoordiger

Voor een vlotte en goede afhandeling van eventuele protesten en/of incidenten dient een verenigingsvertegenwoordiger aanwezig te zijn op De Hoop tot 60 minuten na de laatste finish. Als er geen verenigingsvertegenwoordiger aanwezig is op De Hoop en er op het mobiele telefoonnummer van de in het KNRB-inschrijfsysteem voor de bewuste vereniging opgegeven contactpersoon ook niet wordt opgenomen, kan er in geval van protest en/of voorgenomen sanctie tegen een bepaalde deelnemer, geen wederhoor plaatsvinden.


Contact
Wedstrijdleiding: novembervieren@karzvdehoop.nl

Adres op de wedstrijddagen: K.A.R. & Z.V. “De Hoop” Weesperzijde 1046a 1091 EH Amsterdam.


Tijdstraf

Bij een overtreding van het Reglement voor Roeiwedstrijden, deze wedstrijdbepalingen of het niet opvolgen van mondeling gegeven aanwijzingen van de jury kan aan een ploeg een tijdstraf worden toegekend. De straftijd conform Artikel 75 lid 8 RvR bedraagt op deze wedstrijd 10 seconden.


Protest / incidenten

Voor een vlotte en goede afhandeling van eventuele protesten en/of incidenten kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat in de sociëteit van ‘De Hoop’. Ploegen die willen protesteren dienen dit in principe direct na het passeren van de finishlijn aan te geven door middel van het opsteken van hun hand. Hen zal op het water door een lid van de jury gevraagd worden tegen welke ploeg of ploegen het protest is gericht (zodat deze ploegen ook geïnformeerd kunnen worden en de gelegenheid krijgen hun zienswijze op schrift toe te lichten bij het wedstrijdsecretariaat), protesterende ploegen dienen vervolgens aan te leggen bij De Hoop om hun protest schriftelijk toe te lichten en in te dienen bij het wedstrijdsecretariaat.


Overig

K.A.R.& Z.V. ‘De Hoop’ draagt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van geld, kostbaarheden en dergelijke uit de kleedkamers.

bottom of page